“Kuadri ligjor, standardet ndërkombëtare dhe praktika kombëtare e ndërkombëtare lidhur me diskriminimin, dhunën dhe ngacmimin në botën e punës dhe rolin e ndërveprimin e institucioneve inspektuese/monitoruese

Të praktikohemi në metodat pegadogjike o të njohim MoU dhe planit te veprimit mes KMD dhe ISHPSHS dhe detyrimet respective o Të rifreskojmë njohuritë e marra dhe të evidentojmë nevojat e reja të grupit si trajnues të ardhshëm o të njohin më mirë pjesët kryesore të një...