Bashkëbisedim në lidhje me sfidat, eksperiencat si dhe objektivat e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/03/2023
 • 10:00
 • Ambientet e institucionit Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 10
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner
 • Komisioner
 • Stafi Kmd-së, studente, lektore, ojf
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse