Të praktikohemi në metodat pegadogjike

o të njohim MoU dhe planit te veprimit mes KMD dhe ISHPSHS dhe detyrimet respective

o Të rifreskojmë njohuritë e marra dhe të evidentojmë nevojat e reja të grupit si trajnues të ardhshëm

o të njohin më mirë pjesët kryesore të një trajnimi dhe të zbatojmë sic duhet rregullat mbi metodologjinë, ushtrimet, materialet didaktike, etj

o të strukturojmë një trajnim lidhur me kuadrin ligjor, standardet ndërkombëtare dhe praktika kombëtare e ndërkombëtare lidhur me diskriminimin, dhunën dhe ngacmimin në botën e punës dhe rolin e ndërveprimin e institucioneve inspektuese/monitoruese për stafet e KMD dhe ISHPSHS

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 19/04/2023
 • 09:00
 • Rogner Hotel Tirana
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tiranë
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | Zonja. Zhulieta Harasani | Zoti. Eljo Mucaj
 • Komisioner | ILO representative for Albania | SLI Head Labour Insector
 • Zonja Maria Josè Chamorro Zonja. Zhulieta Harasani, ILO representative for Albania Zoti. Robert Gajda, Commissionary for Anti-Discrimination Zoti. Eljo Mucaj, SLI Head Labour Insector
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse