Takim me institucionet pergjegjese mbi masat e mara, problematikat dhe inspektimet per ndalimin e perdorimit, hedhjes ne treg, prodhimit , importimit apo futjes ne territorin e RSH te qeseve plastike mbajtese dhe qeseve plastike mbajtese te oxo-degradueshme dhe oxo-biodegradueshme.

Takim me institucionet pergjegjese mbi masat e mara, problematikat dhe inspektimet per ndalimin e perdorimit, hedhjes ne treg, prodhimit , importimit apo futjes ne territorin e RSH te qeseve plastike mbajtese dhe qeseve plastike mbajtese te oxo-degradueshme dhe...