Takim me institucionet pergjegjese mbi masat e mara, problematikat dhe inspektimet per ndalimin e perdorimit, hedhjes ne treg, prodhimit , importimit apo futjes ne territorin e RSH te qeseve plastike mbajtese dhe qeseve plastike mbajtese te oxo-degradueshme dhe oxo-biodegradueshme. Kjo ne zbatim te Urdherit te KM NR 190 dt 15.11.2022 dhe akteve nenligjore ne zbatim.

 • Tryezë diskutimi
 • 13/04/2023
 • 11:00
 • Prefektura e Qarkut Durres, Sheshi Liria
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • 1
 • Emiljan Jani | Polikron Horeshka | Gjergj Muzhaqi
 • Prefekti i Qarkut Durrews | Specialist ne drejtorine e ekonomise qarkulluese ne MTM | Drejtor i inspektoriatit te mbikqyrjes tregut
 • Prefekti Qarkut Durres dhe administrata e tij, Perfaqesues te Drejtorise vendore te polise Dr, Perfaqesues te Drejtorise Doganave dega Dr, Perfaqesues te ARM Durres, ISHMT, Bashkite Durres, Shijak, Kruje, Policia Bashkiake Durres, Shijak, Kruje, PPerfaqesuesit e Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit.
 • Jo
 • Jo
 • Stela Zeqja , Pergjegjes i sektorit juridik
 • Sekretari Pergjithshem , Etiola Çato me autorizim