Miratim i kerkesave te 18(tetembedhjete)subjekteve private per: rinovimin e kushteve te lejes, per shfrytezim uji nentokesor per qellime familjare, per nxjerrje dhe shfrytezim uji nentokesornepermjet shpimit per qeliime te ndryshme, miratimi per leje perdorimi te burimit ujornentokesor per qellime industriale, etj.

 • Tjetër
 • Vendim marrje ne kuader te vazhdimit te aktivitetit te Keshiilit te Basenit Ujor.
 • 09/05/2023
 • 11:00
 • Prefektura e Qarkut Durres, Sheshi Liria
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • 1
 • Emiljan Jani | Helio Huqi
 • Prefekti i Qarkut Durrews | Drejtor i Zyres se Administrimit te Basenit ujor Ishem-Erzen-Mat
 • Prefekti i Qarkut Durres dhe te gjithe anetaret e Keshillit te Basenit Ujor Ishem.
 • Jo
 • Jo
 • Stela Zeqja , Pergjegjes i sektorit juridik
 • Sekretari Pergjithshem , Etiola Çato me autorizim