Ecuria e zbatimit të ligjit “Për të drejtën e Informimit”, arritjet dhe problematikat e hasura në zbatimin e tij, si dhe fokusi i punës së Zyrës së Komisionerit për vitin 2023.

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke vlerësuar rolin dhe rëndësinë e shoqërisë civile dhe medias, në zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit dhe garatimin e detyrimit për transparencë nga ana e autoriteteve...

Trajnim per stafin e Zyres se KDIMDP

Trajnim nga ASPA –  ne bashkepunim me IDM, prane Zyres se Komisionerit, 10 veta nga Zyra e Komisionerit,  per trajnimin ne modulin e etikes dhe integritetit ne administraten publike Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 31/01/2023 Ora::...