Takim me studentët e klinikave të ligjit të angazhuar pranë Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Qendrave të Shërbimit të Ndihmes Juridike Paresore

Shpërndarja e certifikatave të praktikës 2 (dy) mujore të punës të studentëve të Klinikave të Ligjit të angazhuar pranë DNJF dhe Qendrave . Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 03/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Ministria e Drejtesise , Salla e...