Për kryerjen e disa shërbimeve të nevojshme në institucion , të parashikuara në Regjistrin e Prokurimeve ATP-2023 dhe miratuar në buxhetin e shtetit për vitin 2023

Agjencia e Trajtimit te Pronave në zbatim të ligjit nr.133/2015 të ndryshuar, ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ligjit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, VKM 221/2016, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të...

Përllogaritjen e vlerës financiare të vendimeve me të drejtë kompensimi sipas ndryshimeve në ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e Pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” me ligjin nr.77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.133/2015”.

Bazuar në ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” te ndryshuar me ligjin nr.77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.133/2015”, Agjencia e Trajtimit të Pronave brenda tre muajve nga data e hyrjes në...

Për lëvrimin e këstit të radhës(kësti V,IV,III,II) për subjektet që kanë përfituar kompensim financiar me kërkesë të veçantë.

Agjencia e Trajtimit të Pronave zbaton procedurat e parashikuara në ligjin 133/2015 të ndryshuar dhe VKM nr.223/2016 të ndryshuar; për aplikimet sipas shkronjës “b”, vlera e kompensimit ndahet në tre këste, nga 10% për çdo vit, ndërsa për aplikimet sipas shkronjës “c”...

Plotesimi vendeve vakant te struktures dhe organikes se ATP-se miratuar me Urdhrit të Kryeministrit nr. 39, datë 23.03.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Trajtimit të Pronave”,

Agjencia e Trajtimit te Pronave është institucion ne varësi te Ministrisë se Drejtësisë dhe ushtron aktivitetin ne zbatim te ligjit 133/2015, te ndryshuar dhe legjislacionin ne fuqi. Struktura dhe organika e ATP miratohet me Urdhër te Kryeministrit. Për zbatimin e...