Agjencia e Trajtimit te Pronave në zbatim të ligjit nr.133/2015 të ndryshuar, ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ligjit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, VKM 221/2016, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Regjistrit të Prokurimeve publike të ATP për vitin 2023 dhe në çdo dispozitë ligjore që përcakton mënyrën dhe rregullat e prokurimeve, për zërat me burim financimi nga buxheti i shtetit të parashikuara në Regjistrin e Prokurimeve Publike të ATP për vitin 2023,
Do të filloj procedurat sipas përcaktimeve ligjore për të kryer shërbimet e nevojshme në institucion dhe të vijojnë procedurat ligjore të prokurimit, kontraktimit dhe realizimit për shërbimet dhe mallrat, të listuar si më poshtë:
1. Furnizime dhe materiale zyre te përgjithshme
2. Libra dhe publikime profesionale
3. Shërbime dezinfektimi
4. Materiale për mbrojtjen nga covid, Maska
5. Shërbime për mirëmbajtjen e kondicionerëve
6. Shërbime për sigurimin e mjeteve te transportit
7. Blerje dokumentacioni, Kuti Arkive
8. Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave te punës
9. Materiale për pastrim, ngrohje dhe ndriçim
10. Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjeteve hidraulike, elektrike

 • Tjetër
 • Për kryerjen e disa shërbimeve të nevojshme në institucion , të parashikuara në Regjistrin e Prokurimeve ATP-2023 dhe miratuar në buxhetin e shtetit për vitin 2023
 • 16/02/2023
 • 12:00 dhe ne vijim
 • Informacioni do te publikohet ne faqen zyrtare te Agjencisë se Trajtimit te Pronave www.atp.gov.al duke filluar nga data 6 shkurt 2023 dhe në vijim, sipas prioriteteve dhe ne zbatim te objektivave sektoriale dhe institucionale.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, TiranëAgjncia e Trajtimit te Pronave
 • ska
 • ska
 • Njoftim ne faqen online www.atp.gov.al te ATP-se
 • Jo
 • Po
 • Ervehe Cumani, Drejtore e Drejtorise se Sherbimeve Mbeshtetese
 • Geraldo Durdaj, Drejtor i Pergjithshem i Agjencise se Trajtimit te Pronave