Agjencia e Trajtimit te Pronave është institucion ne varësi te Ministrisë se Drejtësisë dhe ushtron aktivitetin ne zbatim te ligjit 133/2015, te ndryshuar dhe legjislacionin ne fuqi. Struktura dhe organika e ATP miratohet me Urdhër te Kryeministrit. Për zbatimin e objektivave dhe detyrimeve ligjore te ATP , ne kuadrin e ndryshimeve ne ligjin 133/2015 ne dhjetor 2022 dhe për ushtrimin e aktivitetit normal te punës dhe plotësimin e detyrimeve sipas afateve ligjore te përcaktuara ne ligj vlerësohet e nevojshme plotësimi i strukturës se ATP i vendeve vakant. Rekrutimi për vendet vakant behet bazuar ne “Kodin e Punës” , VKM 221/2016 dhe Rregulloren e brendshme te ATP-se.
Pozicionet e vendeve vakant janë te listuar;

Gjithsej 36 (me Kode Pune)
Drejtor I Kompensimit 1 vend(kategoria e pagës III- a)
Drejtor Juridik 1 vend(kategoria e pagës III- a)
Specialiste e DP 1 vend (kategoria e pagës IV- a)
Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Institucionet
Inspektor 1 vend (kategoria e pagës III- b)
Sektori i Verifikimit Fizik te Pronës për Kompensim
Inspektor 3 ( vend kategoria e pages III- b)

Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik Tirane,El,Fier dhe Berat
Përgjegjës Sektori 1vend (kategoria e pagës IIIa/1)
Inspektor/Jurist 4 vende (kategoria e pagës III-b)
Inspektor/Topograf… 2 vende (kategoria e pagës III-b)

Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik Shkoder,Kukes,Diber,Lezhe dhe Durres
Përgjegjës Sektori 1vend (kategoria e pagës IIIa/1)
Inspektor Jurist 4 vende (kategoria e pagës III-b)
Inspektor/Topograf 1 vend (kategoria e pagës III-b)

Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik Vlore,Gjirokaster&Korçë
Inspektor Jurist 2 vende (kategoria e pages III-b)
Inspektor Topograf 3 vende (Kategoria e Pages III-b)
Sektori i Burimeve Njerëzore
Specialist 1 vend (kategoria e pagës IV-b)
Sektori i Marrëdhënies me Publikun dhe Median dhe Sherbimin Online
Pergj.Sektori 1 vend (kategoria e pagës III-b)
Specialist 1 vend (kategoria e pagës IV-a)

Sektori i WEB GIS REGJISTRI
Pergjegjes Sektori 1vend(lkategoria e pages IIIa/1)
Inspektor 2 vende (kategoria e pagës III-b)

Sektori i Prokurimeve
Specialist 1 vend (kategoria e pagës IV-a)

Sektori i Përfaqësimit Ligjor
Pergjegjes Sektori 1vend (kategoria e pages IIIa/1)
Inspektor 1 vend (kategoria e pagës III-b)

Sektori i Asistencës Ligjore
Pergjegjes Sektori 1vend (kategoria e pages IIIa/1)

Sektori i Protokollit
Specialist 1 vend (kategoria e pagës IV-b)

 • Tjetër
 • Plotesimi vendeve vakant te struktures dhe organikes se ATP-se miratuar me Urdhrit të Kryeministrit nr. 39, datë 23.03.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Trajtimit të Pronave”,
 • 06/02/2023
 • 08:00
 • Informacioni do te publikohet ne faqen zyrtare te Agjencisë se Trajtimit te Pronave www.atp.gov.al duke filluar nga data 6 shkurt 2023 dhe në vijim, sipas prioriteteve dhe ne zbatim te objektivave sektoriale dhe institucionale.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, TiranëAgjncia e Trajtimit te Pronave
 • Procedure rekrutimi ne administrate bazuar ne "Kodin e Punes"
 • Sipas percaktimeve ligjore
 • Njoftim ne faqen online www.atp.gov.al te ATP-se
 • Jo
 • Po
 • Ervehe Cumani, Drejtore e Drejtorise se Sherbimeve Mbeshtetese
 • Ervehe Cumani