Agjencia e Trajtimit të Pronave zbaton procedurat e parashikuara në ligjin 133/2015 të ndryshuar dhe VKM nr.223/2016 të ndryshuar; për aplikimet sipas shkronjës “b”, vlera e kompensimit ndahet në tre këste, nga 10% për çdo vit, ndërsa për aplikimet sipas shkronjës “c” vlera e kompensimit ndahet në 5 këste, nga 8% për çdo vit. Në rastin e shpalljes përfitues, vlera përkatëse nga 1/3 e buxhetit vjetor ruhet në llogari të ATP-së dhe çdo fillim viti buxhetor livrohet përqindja përkatëse, sipas përcaktimit më sipër.

 • Tjetër
 • Levrimi i kestit te rradhes per subjektet qe kane perfituar kompensim financiar me kerkese te vecante.
 • 13/02/2023
 • 08:00 dhe ne vijim
 • Agjencia e Trajtimit te Pronave
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, TiranëAgjncia e Trajtimit te Pronave
 • ska
 • ska
 • Njoftim ne faqen online www.atp.gov.al te ATP-se
 • Jo
 • Po
 • Ervehe Cumani, Drejtore e Drejtorise se Sherbimeve Mbeshtetese
 • Geraldo Durdaj, Drejtor i Pergjithshem i Agjencise se Trajtimit te Pronave