takim i Grupit te monitorimit per bashkepunimin e veprimtarise se institucioneve dhe Njesive Vendore ne kuader te luftes kunder kultivimit dhe trafikimit te kanabisit ne qarkun Gjirokaster per vitin 2023.per vi

Referuar urdherit te Prefektit te qarkut nr 38, date 27.03.2023 eshte krijuar Grupi nderinstitucional per monitorimin e veprimtarise se institucioneve ne kuader te luftes kunder kultivimit dhe tafikimit te kanabisit ne qarkun Gjirokaster per vitin 2023. Lloji i...