Takimin konsultativ mbi projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

 • Konsultim publik
 • 11/04/2023
 • 10:00
 • Hotel Maritim Plaza Tirana
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja, Z. Besnik Dervishi
 • Minister i Drejtesise, Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
 • Autoriteti publike, shoqeri civile, media
 • Po
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu