Bazuar ne VKM-ne 367, date 30.05.2022 ”Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve të përgjegjshme për për ndalimin e përdorimit, hedhjen në treg, prodhimin, importimin apo futjen në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme dhe oxo-biodegradueshme”.
Prefekti i Qarkut Tirane do te organizoj nje takim për koordinimin dhe bashkëpunimin me Njësitë e Vetqeverisjes Vendore dhe Drejtoritë Vendore për ndalimin e prodhimit dhe tregtimit të qeseve plastike në Qarkun Tiranë.
Pjesmarres : 20 persona

 • Tryezë diskutimi
 • 04/04/2023
 • 11:00
 • Prane ambienteve te institucionit te Prefektit te Qarkut Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njesia Administrative Nr.10
 • Afrim Qendro
 • Prefekt
 • Prefekti Qarkut, perfaqsim nga Policia Bashkiake nga 5 bashkit e Qarkut, administratoret e tregjeve te Qarkut Tirane,
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem