Në Kuadër Të Projektit Reseal Është Duke U Zbatuar Projekti “Zhvillimi I Vlerësimit Të Riskut Nga Fatkeqësitë Në Nivel Vendor” Për 6 (Gjashtë) Bashkitë E Qarkut Fier, Përkatësisht Për Bashkinë Fier, Lushnje, Divjakë, Patos, Roskovec Dhe Mallakastër, Nën Koordinimin Dhe Bashkërendimin E Agjencisë Kombëtare Për Mbrojtjen Civile (Akmc). Një Nga Objektivat Kryesore Të Këtij Projekti Është Hartimi I Dokumenteve Me Fokus Vlerësimin E Risqeve Të Fatkeqësive Për Bashkinë Fier, Pjesë Përbërëse E Të Cilës Do Të Jenë Edhe Vlerësimi I Kapaciteteve Përballuese Të Bashkisë. Me Qëllim Kompletimin E Këtij Raporti Me Të Gjitha Sugjerimet Dhe Mendimet E Grupeve Të Interesit, Përpara Se Të Kalojë Për Shqyrtim Në Këshilline Bashkisë Fier, Në Mbështetje Të Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” Dhe Ligjit Nr. 146/2014, “Për Njoftimin Dhe Konsultimin Publik”, Me Propozim Të Drejtorisë së Mbrojtjes Civile Organizon Këtë Seancë Konsultimi Publik.

 • Konsultim publik
 • 14/04/2023
 • 10:00
 • SALLA E MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË BASHKISË FIER
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Markel Baballëku | Andius Olldashi | Maksim Zarka
 • Drejtues i ekipit teknik (ekspert) | Nënkryetar i Bashkisë Fier | Drejtor i Mbrojtjes Civile
 • JANË TË LUTUR TË MARRIN PJESË QYTETARË, SIPËRMARRËS, ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE, EKSPERTË NË FUSHËN E MBROJTJES CIVILE, TË RINJ, GRUPE TË NDRYSHME INTERESI , PËRFAQËSUESIT E PROJEKTIT, TË BASHKISË, EKSPERTËT E HARTIMIT TË RAPORTIT, ETJ
 • Po
 • Po
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem