? Në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës ka zhvilluar takim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Ky takim u realizua me pjesëmarrjen e z. Paulin Çera – Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe znj. Arlinda Lisha – Drejtor (në mungesë) i Degës Territoriale Durrës.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i problematikave të hasura gjatë ekzekutimit të dënimeve alternative për rehabilitimin dhe ri-integrimin në shoqëri të personave nën mbikëqyrje gjatë periudhës së provës, si dhe roli i Shërbimit të Provës për hartimin e raporteve të vlerësimit individual për shqyrtimin e kërkesave që vijnë nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për të rriturit dhe për të miturit, duke vlerësuar punën e deritanishme të Shërbimit të Provës.

? Orientimi drejt një fryme të re bashkëpunimi dhe investimi në përmirësimin e vazhdueshëm të praktikave të ndjekura, mbetet prioritet në vazhdimësi. Objektivat kryesore të takimit: Kërkesa për aplikimin e sa më shumë dënimeve alternative si një nga masat më suportuese ndaj të dënuarve. Diskutimi mbi zbatimin e dënimeve alternative dhe masave shtrënguese të cilat aplikohen nga gjykata dhe zbatohen nga shërbimi i provës.

Diskutimi mbi risitë që parashikohen në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur dhe ndryshimet e legjislacionit për Shërbimin e Provës.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 27/03/2023
 • 10:00
 • Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat
 • Shqipëri
 • Mat
 • Mat
 • Mat
 • Z. Artan Çupi | Z. Roland Sulika
 • Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat | drejtor dtshp Mat
 • Z. Artan Çupi, Z. Roland Sulika dhe gjyqtare te Gjykates
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP