Inspektim punimesh ne pastrimin e kanaleve vaditese dhe kulluese ne Fshatin Vidhisht dhe Jagodine

 • Inspektim/kontroll
 • 07/03/2023
 • 10:00
 • Roskovec dhe ne njesine administrative Kuman
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec, Kuman
 • Z.Agron Dardha | Z.Viktor Kola
 • Drejtor i Bujqesise dhe Zhvillimit Rural | Pergjegjes i Sek. te Pyjeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe punonjesit e terrenit
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec