Vizite ne 4 serra ne njesine Portez.

 • Tjetër
 • Vizite ne disa serra ne Portez.
 • 06/03/2023
 • 12:00
 • Ne ambientet e ketyre aktiviteteve.
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Portez
 • S'ka
 • s'ka
 • Deputete te Parlamentit, Kryetar i Bashkise Fier, sipermarresit private
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem