Mbledhje e Organit këshillues pranë Prefektit të qarkut në zbatim të nenit 23 të ligjit 107/2016 datë27/10/2016 ku citohet :”1. Pranë prefektit të qarkut funksionon organi këshillues i tij. Përbërja e këtij organi caktohet me urdhër të prefektit të qarkut.2. Në organin këshillues marrin pjesë kryetari i këshillit të qarkut, kryetarët e bashkive, drejtori i policisë vendore, drejtuesit e njësisë së Forcave të Armatosura për qarkun, drejtuesit e shërbimit shëndetësor, drejtuesit e drejtorisë arsimore rajonale, drejtuesit e drejtorive rajonale të tatimeve dhe doganave, drejtues të tjerë të degëve territoriale që veprojnë në qark, të caktuar nga prefekti, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile. 3. Organi këshillues mblidhet një herë në muaj për probleme të përgjegjësive të prefektit të qarkut, ku, për raste të veçanta, mund të thirren edhe specialistë të fushave përkatëse

 • Tryezë diskutimi
 • 09/03/2023
 • 10.00
 • Ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Fier
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Lefter Shehaj
 • Prefekti i Qarkut Fier
 • Kryetaret e Njësive të Vetqeverisjes vendore, Qarku Fier, Drejtorët e Degëve Territoriale,si antarë të Organit Këshillues,pjestarë të Administratës së Prefektit
 • Jo
 • Jo
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier