Inspektim i punimeve per rehabilitimin e rrugeve ne njesine Administrative Kastriot

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Kastriot
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Kastriot
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike, Administratori i Njesise Kastriot
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme