Ne trajnim ne prezantojme ligjin per mbrojtjen nga diskriminimi I cili ka te perfshire te gjithe fushat dhe shkaqet e diskriminimit. Trajnimi ka te beje vetem me diskriminimin ne marredhenie me punonjesit, por ka paraqysh edhe marredheniet me klientet e bankes, ndalimin e diskriminimit ne fushen e sherbimeve bankare, apo plotesimin e standarteve te aksesueshmerise ne deget e bankes per personat me aftesi te kufizuara

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 02/03/2023
 • 10:00
 • Ambientet e Raiffesen Bank
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tiranë
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | Brunilda Melalla | Arlinda BUDO
 • Komisioner | Këshilltar | Drejtoresh e Burimeve Njerozore e Raffiesen Bank
 • Komisioneri , Keshilltari nga Kmd dhe stafi dhe punonjes të nankës Raiffaisen Bank
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse