Fondacioni “Se Bashku” ka zbatuar me sukses projektin: “Të rinjtë për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara”. Në kuadër të projektit, Fondacioni ka përdorur mekanizmin e ankesës pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për të zgjidhur probleme me të cilat personat me aftësi të kufizuara përballen gjatë jetës së tyre të përditshme në komunitetet e tyre lokale.

Mekanizmi është përdorur nga Fondacioni ‘Sё Bashku” që nga fillimi, por në mënyrë të veçantё gjatë këtij viti të zbatimit të projektit kemi pasur sukses për të sjellë ndryshim në bashkitë Kamëz, Vorë dhe Kavajë, duke përmirësuar aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuara.

Ndaj ne kemi bashkuar në botimin “Përmbledhje e Vendimeve të Komisionerit pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi, me palë ankuese Fondacioni “Së Bashku”” të gjitha ankesat që kemi ngritur ndër vite dhe ndikimin që ka pasur përdorimi i këtij mekanizmi në komunitet dhe në jetën e personave me aftësi të kufizuara

 • Tryezë diskutimi
 • 28/02/2023
 • 11:00
 • Ambientet e institucionit Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 10
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | Suela Lala, Fondacioni “Së Bashku“ | Anahi Martinez, Leviz Albania | Ersida Teliti
 • Komisioner | Drejtore Fondacionit | Drejtor Leviz Albania | Pedagoge
 • Stafi i Kmd-së , Personat me aftësi të kufizuara, OJF-të
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse