Aktivitet për draftimin e Strategjisë ndërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/02/2023
 • 16:00
 • Europe House
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja
 • Minister i Drejtesise
 • Ministri i Drejtesise, z. Ulsi Manja, eksperte nderkombetar
 • Po
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu