Zbatimin e Projektit “ Modeli i qëndrueshëm i shërbimeve të integruara të punësimit dhe kujdesit social në Bashkinë Mallakastër”.
Ky aktivitet është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Bashkia Mallakastër në partneritet me organizatat jofitimprurëse Help-Hilfize Zur Selbsthilfe dhe Qendrën Sociale Murialdo .
Qëllimi i këtij aktiviteti është për informimin e qytetarëve në mënyrë të përmbledhur rreth objektivave dhe aktiviteteve të projektit

 • Tryezë diskutimi
 • 21/02/2023
 • 10.00
 • Salla e Këshillit Bashkiak Mallakastër
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Ballsh
 • Z. Qerim Ismailaj | Z. Ilir Liço | Z. Giovanni Salustri | Znj. Ermira Kurti
 • Kryetar | Drejtor për Shqipërinë, Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.v | President, Qendra Sociale Murialdo | Menaxhere e Projektit, Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.v
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, Organizata të Shoqërisë Civile,Aktor nga Sektori i Prodhimit,Shërbimit ,Biznesit dhe grupe të tjera të interesit.
 • Jo
 • Po
 • Hasna Likaj IT
 • Zamir Malasi/ zv. Kryetar