Vlerësimi i nxënësve më të mirë të gjimnazeve Gruemirë dhe Dedaj

 • Tjetër
 • Promovim-Vlerësim
 • 15/02/2023
 • 16:00
 • Gruemirë, Dedaj
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Malësi e Madhe
 • Gruemirë, Dedaj
 • Postim në facebook
 • Drejtoria e Kulturës, arsimit, shëndetësisë, turizmit dhe rinisë
 • Nxënësit e dalluar të gjimnazeve Gruemirë & Dedaj
 • Jo
 • Jo
 • Arban Gjoka
 • Jurist