Në datën 31.01.2023 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe te Drejtat e Njeriut, u shqyrtua projektligji ‘‘Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror’’, i cili u përcoll dhe u miratua ne datën 02.02.2023 në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë.
Ky Ligj synon reformimin e sistemit të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror sipas standarteve të kohës.
Nëpërmjet këtij ligji është synuar që të ketë një rikualifikim të standarteve të pranimit në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor, duke vendosur si kusht edhe ciklin e dytë të studimeve, Master.
Ky ligj gjithashtu garanton rritje në trajtimin financiar të përmbaruesëve gjyqësor, duke u përpjekur që rritja e pagave të jetë në përpjestim me volumin e punës së tyre.
Së fundmi, ky ligj synon riorganizimin e zyrave përmbarimore sipas hartës së re gjyqësorë dhe jo vetëm.
Ne jemi ne proces promovimi dhe pergatitjen e akteve neneligjore per zbatim te ketij Ligji, prandaj gazetare dhe media te ndryshme janë te interesuar dhe kane kontaktuar ne Drejtorine e Pergjithshme duke kerkuar nje informacion me te plote per sa pershkruam me lart.
Ne keto kushte, Drejtori i Pergjithshem i Permbarimit Gjyqesor Shteteror Z. Piro Lutaj mund të organizoje në ditet ne vazhdim biseda me gazetare dhe media te interesuara per hollesira lidhur me Ligjin e Ri.

 • Tjetër
 • 13/02/2023
 • 11:00
 • Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, Sheshi ''Mustafa Qemal Ataturk''
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Piro Lutaj
 • Drejtor i Përgjithshëm i Përmbarimit
 • Piro Lutaj
 • Po
 • Jo
 • Ariela Llupo, Burime Njerezore
 • Piro Lutaj, Drejtor i Pergjithshem