Takim pune me Administratoret e Rajoneve dhe Njesive Administrative te Bashkise, per te parashtruar problematikat e hasura, zgjidhjet qe ju jane dhene atyre, si dhe per te gjetur politikat e duhura per nje mbarevajtje sa me te mire te puneve ne Njesite Administrative.

 • Tryezë diskutimi
 • 01/02/2023
 • 11:00
 • Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 1, Administratori i Rajonit 2, Administratori i Rajonit 3, Administratori i Njesise Administrative Roshnik, Administratori i Njesise Administrative Sinje, Administratori i Njesise Administrative Otllak, Administratori i Njesise Administrative Velabisht.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)