Aktivitet ndërgjegjësues në bashkëpunim me Qendrën “ALTRI” me fokus informimin e nxënësve të arsimit parauniversitar mbi kuadrin rregullator që vepron në fushën e drejtësisë penale për të mitur dhe njëkohësisht ndërgjegjësimit për pasojat që veprime të mundshme delinkuente nga ana e tyre mund të kenë.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 02/05/2023
 • 10:30
 • Shkolla e mesme publike "Andon Zako Çajupi"
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, perfaqesues nga Qendra "ALTRI"
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit