Raportim nga drejtoret e drejtorive te rrethit Mat mbi realizimin e detyrave te muajit mars 2023. Sherbimi ndaj qytetareve dhe kerkese ankesat. Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje me drejtues te Institucioneve Qendrore ne Nivel Vendor ( per muajin mars) ne kuader te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektin "
 • 29/03/2023
 • 09.00
 • Ne godinen e Nenprefektures Mat
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Prefekti, | Sekretarja e Pergjithshme,
 • Titullar | Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Sekretarja e Pergjithshme, Nenprefektet, Drejtorite ne bashkine Mat , Sektori i M.K.V-se, Sektori i ZH. Urb, Sektori i F. SH.M prane Prefektit
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj