Dhënie e çmimit të profesoreshës së gjuhës frenge, Znj. Andromaqi Haloçi.

 • Tjetër
 • Dhënie titulli
 • 29/03/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, Znj. Haloçi, punonjës të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS