KONTROLLI I ECURISE SE PUNEVE,BASHKEBISEDIM ME BANORET E ZONES

 • Tjetër
 • INSPEKTIM/KONTROLL DHE BASHKEBISEDIM
 • 22/03/2023
 • 10;00
 • FSHATI POBRAT
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATOR,DREJTORIA E BUJQESIS,SEKTORI I SHERBIMEVE PUBLIKE
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA