Raportim mbi problemet e bujqesise, masat e marra pwr pwrballimin e sezonit tw ujitjes per veren 2023 (investimet e kryera dhe qe do te kryhen ), krijimi dhe funksionimi i OAU-ve, etj

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn
 • 16/03/2023
 • 11.00
 • Ne rrethin Bulqize, bashkia Bulqize
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Prefekti, | Sekretarja e pergjithshme,
 • Titullar
 • Nenprefektet e Matit dhe Bulqizes , anetaret e Organit keshillues, perfaqesues nga 4 bashkite e qarkut , Sektoret e MKV dhe Zhvillimit Urban ne institucion .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj