inspektim, kontrroll i ecurise se puneve ne fshatin Samatice dhe bashkebisedim me fermer dhe binese te zones

 • Inspektim/kontroll
 • 15/03/2023
 • 09;30
 • Fshati Samatic
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Kutalli
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Kryetare,Administrator, drejtoria e bujqesise, sektori i sherbimeve publike.
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka