RUAJENI UJIN,ESHTE BURIM I JETES
VIZITE TEK POMPAT E UJIT TE PIJSHEM,PRAKTIK MESIMORE NE BASHKEPUNIM ME DREJTORIN E UJSJELLESIT

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/03/2023
 • 10;00
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATOR,SEKTORI I ARSIMIT DHE KULTURES,DREJTOR I UJESJELLESIT,SEKTORI I MJEDISIT
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA