Bazuar në Ligjin 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) organizon prezantimin e raportit final me rezultatet përfundimtare të procesit te Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekteve të tjera në funksion të saj nga studentët.

 • Tjetër
 • Me pjesmarrjen e Ministres se Arsimit dhe Sporteve , Kryetarit te Bordit te Akreditimit, Drejtorit te ASCAL, Rektoret e Universiteteve
 • 02/03/2023
 • 14;00
 • Hotel Tirana International
 • Shqipëri
 • tirane
 • Tirane
 • 10
 • Ministria e Arsimit dhe Sporteve Evis Kushi,Kryetare e Bordit te Akreditimit Shqiponja Telhaj, Drejtoresha e ASCAL Xhiliola Bixheku
 • Minister, Kryetare BA, Drejtoresha
 • E rektoreve te universiteteve publike dhe private ne shqiperi, perfaqesues te MAS , stafi i ASCAL dhe studente te ftuar
 • Jo
 • Jo
 • Pranvera Dingo
 • Pergjegjegjes i Sektorit te Fiances dhe Sherbimeve Mbeshtetese