kontroll i ecurise se punes, rruget e lagjes Gurio Bardhe

 • Inspektim/kontroll
 • 27/02/2023
 • 09;30
 • Lagjja Guri Bardhe Ura Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Kryetar, Administrator,Punonjes Urbanistike
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka