Kontroll i ecurise se puneve

 • Inspektim/kontroll
 • 16/02/2023
 • 09;00
 • Fshati Drenovic
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Kutalli
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar,administrator,sektori i sherbimeve publike
 • Jo
 • Po
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka