Aktivitet ndërgjegjësues në lidhje me informimin e nxënësve të arsimit parauniversitar mbi kuadrin rregullator që vepron në fushën e drejtësisë penale për të mitur dhe njëkohësisht ndërgjegjësimit për pasojat që veprime të mundshme delinkuente nga ana e tyre mund të kenë.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/02/2023
 • 11:00
 • Shkolla 9 vjeçare "Hasan Tahsini" Sarande
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, z. Orges Memishaj specialist
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit