Kontroll i ecurise se punes

 • Inspektim/kontroll
 • 09/02/2023
 • 09;30
 • Ure Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Qender
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Administrator, Drejtor Urbanistike
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka