Kontroll i ecuris se puneve

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 11:30
 • Fshati Gorican
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Kutalli
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Administrator,pergjegjes te sektorit te puneve publike
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka