Kontroll i ecuris se puneve

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 10;30
 • Fshati Gajd
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Poshnje
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Administratoret
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka