KONTROLLI I GJENDJES SE KANALEVE KULLUESE NE FSHATIN DRENOVICE

 • Inspektim/kontroll
 • 03/02/2023
 • 12;30
 • FSHATI DRENOVICE,NJESIA ADMINISTRATIVE KUTALLI
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • ADMINISTRATORI I NJESISE,PERGJEGJESI I BUJQESISE,ADMINISTRATORI NJESISE URE VAJGURORE
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA