Sigurimi i një kornizë bashkëpunimi për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteteve të burimeve njerëzore të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (NjVQV) si një rendësi parësore për të mundësuar cilësi, efikasitet, efektivitet në ushtrimin e funksioneve ligjore të NjVQV-ve në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Aktiviteti nuk permban pranine e publikut

 • Tjetër
 • Memorandumin e Mirëkuptimit/ Forcimi i Kapaciteteve te NJVQC-ve
 • 02/02/2023
 • 11:00
 • Prane zyrave BTF
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 5
 • Enkela Dudushi | Norbert Pijls
 • Drejtor i Deleguar i Shkolles Shqiptare te Administrates PUblike | Drejtor i Projektit BTF
 • Enkela Dudushi, Norbert Pijls, Ardit Gabili, Valbona Karakaci, Artan Rroji
 • Jo
 • Jo
 • Daniela Ndrejaj
 • Daniela Ndrejaj