Tryezë këshillimore, pjesë e vijimit të procesit të këshillimit publik për Projektkodin e rishikuar të Transmetimit, filluar në Qershor 2022.

 • Konsultim publik
 • 26/01/2023
 • 11.00
 • Hotel "Cajupi".
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Dr. Mirela Oktrova; Prof. Dr. Vasilika Hysi
 • Kryetare e Këshillit të Ankesave (Autoriteti i Mediave Audiovizive), Eksperte/Hartuese e Projektkodit të Transmetimit
 • Pjesëmarrësit: Përfaqësues të Ofruesve të Shërbimeve Mediatike Audiovizive (TV Channel 7, Radio Alpo, Radio Jeta), korrespondentët lokalë të RTSH-së, TV-ve kombëtare vendase dhe mediave të huaja, përfaqësues të OJF-ve, institucioneve arsimore dhe grupeve të interesit si edhe ekspertë të marketingut.
 • Po
 • Jo
 • Edlira Prendi/ Keshilltar
 • Ronelda Rrapollari/ Sekretar i Pergjithshem