Tryezë këshillimore, pjesë e vijimit të procesit të këshillimit publik për Projektkodin e rishikuar të Transmetimit, filluar në Qershor 2022.

  • Konsultim publik
  • 31/01/2023
  • 10.00
  • në proces
  • Dr. Mirela Oktrova; Prof. Dr. Vasilika Hysi
  • Kryetare e Këshillit të Ankesave (Autoriteti i Mediave Audiovizive), Eksperte/Hartuese e Projektkodit të Transmetimit
  • Përfaqësues të Ofruesve të Shërbimeve Mediatike Audiovizive (TV Apollon, TV Jug; Radio Fieri, Radio Jug, Radio Vlora), korrespondentët lokalë të RTSH-së, TV-ve kombëtare vendase dhe mediave të huaja, përfaqësues të OJF-ve, institucioneve arsimore dhe grupeve të interesit si edhe ekspertë të marketingut.
  • Po
  • Jo