FORMULAR I KALLËZIMIT/ INFORMIMIT/ DENONCIMIT/ SINJALIZIMIT TË VEPRIMEVE TË KUNDëRLIGJSHME

Gjeneralitetet e kallëzuesit


Objekti i Kallëzimit (Denoncim/Sinjalizim/Informacion):

Lutemi zgjidhni objektin e kallëzimit tuaj


Ju lutem përshkruani shkeljen ligjore:

Vini Re: Objekti dhe rrethanat e kallëzimit tuaj do të publikohet në ndërfaqen e dedikuar për kallëzimet, ndërsa të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe do të trajtohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.


Përshkruani provat/ ose referencën se ku mund të gjenden provat: