Bashkia Kavajë me mbështetjen e Un Women Albania në përmbushje të vizionit strategjik për një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik dhe social, ka në prioritetet e saj fuqizimin dhe përmirësimin e jetës për të gjithë popullatën e Bashkisë, grupet vulnerabël, barazinë gjinore, si dhe forcimin e kapaciteteve si
qeverisje vendore për të siguruar realizimine vizionit.

 • Konsultim publik
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Holli i Kino-Teatrit Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Redjan Krali , Afrim Qendro, Michelle Ribota, Rovena Xeka, Medina Popoj
 • -Z. Redjan Krali- Kryetari Bashkise -Prefekti i Qarkut - Z. Michele Ribotta, Përfaqësues i UN Women në Shqipëri, kryetarja e Keshillit Bashkiak Kavaje, Drejtoria Sherbimit Social
 • -Z. Redjan Krali- Kryetari Bashkise -Prefekti i Qarkut - Z. Michele Ribotta, Përfaqësues i UN Women në Shqipëri - Drejtuesit e institucionrve vendore dhe rajonale (antare te MKR) - drejtuesit e dr. Te bashkise - media Keshilli bashkiak
 • Po
 • Po
 • Erjon Lalaj
 • Erjon Lalaj, Sekretari i Pergjithshem