Projekti synon rritjen e njohurive të operatorëve të ndihmës juridike falas, organizatave të
shoqërisë civile të autorizuara për ofrimin e këtyre shërbimeve me fokus çështje të diskriminimit
me bazë gjinore dhe parimit të barazisë, format e reja të diskriminimit, si dhe padinë kolektive si
një nga format më të reja të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, si dhe realizimin e një studimi mbi
konceptin e kryefamiljarit, praktikën e mbiemrit dhe identitetit prindëror të personit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 30/01/2023
 • 12:00
 • Rogner Hotel Tirana
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr.2
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner | Znj. Valbona Bala (Pajo) - Eksperte
 • Komisioner
 • avokatët ndihmës ligjore dytësore që operojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe barazisë
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore