Në datë 23.02.2022 kandidati i Partisë Demokratike të Shqipërisë, për kryetarë i Bashkisë Shkodër, Z. Xhemal Bushati, ka vizituar Galerinë e Artit Shkodër dhe është pritur nga drejtori i këtij institucioni, Z. Fatmir Juka.

Ky aktivitet vjen në një kohë që përkon me fushatën zgjedhore në referim të Vendimit nr. 2 pika 2 datë 22.01.2022 i Komisionit Rregullator, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, duke shkelur Nenin 91, pasi nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve, burime (astet) të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, në aktivitete me karakter politik, në referim edhe të Nenit 3 pika 1.1/c të Vendimit nr. 9 date 24.12.2020 të Komisionit Rregullator.

Gjithashtu në referim të Nenit 6 pika 3, “Punonjësit të administratës shtetërore, gjatë orarit zyrtar të punës dhe brenda mjediseve të institucioneve shtetërore, i ndalohet çdolloj pjesëmarrjeje në veprimtari me karakter politik apo në funksion të politikes partiake/kandidatëve apo në fushatë zgjedhore të një subjekti zgjedhor ose kandidati në zgjedhje. Punonjësit të administratës shtetërore i ndalohet të përdorë të mirat publike, funksionin ose veprimtarinë shtetërore ose burimet financiare, materiale, njerëzore publike, me qëllim favorizimin e një partie politike, koalicioni ose kandidati në zgjedhje”. Në këtë rast, Fatmir Jaku, sic shihet nga pamjet është pjesëmarrës në një veprimtari me karakter politik, fakt për këtë është ligjërata dhe premtimet e dhëna nga kandidati Z. Bushati.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal në Facebook të kandidatit, por edhe nga publikimi në media, ai shprehet se: “Unë e kam një projekt për ta zbatuar, që kurrë nuk gjeti vullnetin e të tjerëve. Në fakt e kam kërkuar që kur isha kryetar i Këshillit Bashkiak. Ta kthejmë ndërtesën në të cilën sot ndodhet Këshilli i Qarkut Shkodër, në një muze, në një shtëpi më shumë për artin. Bashkë, ta kthejmë Shkodrën aty ku i takon, në piedestalin e identitetit!”

Ndër të tjera, në ndërfaqen e raportimeve në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, ky takim nuk rezulton të jetë raportuar sipas parashikimeve te Nenit 92 i Kodit Zgjedhor.

Për sa më sipër, Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj marrjen e sanksioneve administrative bazuar në nenin 172 te Kodit Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj Drejtorit të Galerisë së Arteve Z. Fatmir Juka, ndaj subjektit zgjedhor Partia Demokratike e Shqipërisë dhe kandidatit Z. Xhemal Bushati. 

Bashkëngjitur gjeni:

  • Prova 1, link-et nga takimi:

1- https://www.facebook.com/xhemalbushati/posts/121433020453324

2- https://youtu.be/FAktOTBqy3k

  • Prova 2 (foto)